برنامه پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت ها EOP

ارتقای آمادگی برای پاسخ مناسب و موثر به بلایا و فوریتها، یکی از موضوعات چالش برانگیز در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران است و در اسناد بالادستي شامل چهارچوب سندای و هيوگو، برنامه پنجم توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و اهداف كلان نظام سلامت جمهوري اسلامي ايران نیزمورد تاکید قرار گرفته است.برنامه ریزی برای پاسخ به بلایا جزء مهمی از مدیریت خطر بلایا است. برنامه عملیات پاسخ، Emergency Operation Plan ‪(EOP)‬، نقشها و مسوولیتهای سازمانها و افراد و نحوه ارتباط آنها را با هم  مشخص می کند. همچنین اقداماتی را که باید بصورت هم آهنگ انجام شود و منابع در دسترس برای انجام این اقدامات را در فاز پاسخ تعیین می نماید.در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه ملي عمليات پاسخ نظام سلامت دربلايا و فوريتها، باهماهنگی انجام شده بامرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی، بعنوان نسخه واحد نظام سلامت (شامل دو حوزه درمان و بهداشت) با مشارکت همه واحدهای ذینفع تدوین گردیده است.EOP  حاضر در راستای هدف کلان نظام سلامت مبنی بر "کاهش خطر مخاطرات طبیعی و انسان ساخت در سطح جامعه، وتسهیلات و منابع نظام سلامت "تدوین شده و با رویکرد" مشارکت بین بخشی، تمام مخاطرات و تمام جنبه های سلامت "هدف اصلی زیر رادنبال میکند: ارتقای آمادگی یکپارچه نظام سلامت در پاسخ موثر، به موقع و هماهنگ به مخاطرات طبیعی و انسانساخت.  این برنامه که در مدیریت عملیات پاسخ کلیه مخاطرات طبیعی و انسان ساخت کشور کاربرد دارد و برپایه استخراج کارکردهای مهم نظام سلامت و با مشارکت همه ذینفعان در پنج بخش اصلی تدوین شده است: مفاهیم پایه، مبانی عملیات، کارکردهای آمادگی، کارکردهای مدیریتی و کارکردهای اختصاصی. پیوست ویژه مخاطرات نیز با در نظر گرفتن اولویت یک مخاطره خاص و شرایط مختص آن مخاطره به برنامه اضافه خواهد شد.

فایل پیوست: 

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir