برنامه پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت ها EOP

ارتقای آمادگی برای پاسخ مناسب و موثر به بلایا و فوریتها، یکی از موضوعات چالش برانگیز در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران است و در اسناد بالادستي شامل چهارچوب سندای و هيوگو، برنامه پنجم توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و اهداف كلان نظام سلامت جمهوري اسلامي ايران نیزمورد تاکید قرار گرفته است.

برنامه ریزی برای پاسخ به بلایا جزء مهمی از مدیریت خطر بلایا است. برنامه عملیات پاسخ، Emergency Operation Plan ‪(EOP)‬، نقشها و مسوولیتهای سازمانها و افراد و نحوه ارتباط آنها را با هم  مشخص می کند. همچنین اقداماتی را که باید بصورت هم آهنگ انجام شود و منابع در دسترس برای انجام این اقدامات را در فاز پاسخ تعیین می نماید.

در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه ملي عمليات پاسخ نظام سلامت دربلايا و فوريتها، باهماهنگی انجام شده بامرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی، بعنوان نسخه 

واحد نظام سلامت (شامل دو حوزه درمان و بهداشت) با مشارکت همه واحدهای ذینفع تدوین گردیده است.

EOP  حاضر در راستای هدف کلان نظام سلامت مبنی بر "کاهش خطر مخاطرات طبیعی و انسان 

ساخت در سطح جامعه، وتسهیلات و منابع نظام سلامت "تدوین شده و با رویکرد" مشارکت بین بخشی، تمام مخاطرات و تمام جنبه های سلامت "هدف اصلی زیر رادنبال میکند:

 

ارتقای آمادگی یکپارچه نظام سلامت در پاسخ موثر، به موقع و هماهنگ به مخاطرات طبیعی و انسانساخت.

 

 این برنامه که در مدیریت عملیات پاسخ کلیه مخاطرات طبیعی و انسان ساخت کشور کاربرد دارد و برپایه استخراج کارکردهای مهم نظام سلامت و با مشارکت همه ذینفعان در پنج بخش اصلی تدوین شده است: مفاهیم پایه، مبانی عملیات، کارکردهای آمادگی، کارکردهای مدیریتی و کارکردهای اختصاصی. پیوست ویژه مخاطرات نیز با در نظر گرفتن اولویت یک مخاطره خاص و شرایط مختص آن مخاطره به برنامه اضافه خواهد شد.

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir