برگزاری جلسه تعامل وهماهنگی بخش ITوارتباطات رادیویی

صبح روز سه شنبه۱۱آذرماه۱۳۹۳جلسه تعامل وهماهنگی وبازبینی فرایندهای جاری دربخشITوارتباطات رادیویی درسالن کنفرانس مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی اصفهان برگزارگردید.

 به گزارش روابط عمومی مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی اصفهان،ازمهمترین مصوبات این جلسه می توان به بازنگری فرایندهای نظارتی درحوزهITوارتباطات رادیویی،تسریع درپیگیری خریدتجهیزات ارتباطات باتوجه به شرایط ویژه واهمیت بحث ضبط مکالمات وارتباط رادیویی وتهیه back upبرخی از تجهیزات بیسیم درپایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی اشاره کرد.

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir