previous pauseresume next

برگزاری دوره آموزشی طرح بهاوآشنایی باکمک های اولیه

درراستای طرح ملی بسیج همگانی احیاء ، دوره آشنایی بامباحث کمک های دوره آموزشی طرح بهاء جهت پرسنل معاونت درمان برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان، روزیکشنبه۹شهریورماه۹۳دوره آموزشی آشنایی باشوک وخونریزی ونحوه مراقبت وکنترل خونریزی باحضوربیش از۳۰نفرازپرسنل واحدهای اداری معاونت درمان درسالن کنفرانس آن معاونت برگزارگردید.

گفتنی است، مدرس این دوره آقای محمدعلی هاشمی به آموزش تئوری وعملی درخونریزی های داخلی وخارجی ونحوه صحیح کنترل خونریزی پرداختند.

ارتباط با ما

نشانی:اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی-کدپستی: *****            تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲                    نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵                        سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵               ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir