جلسه برسی پروتکل اداره اورژانس بیمارستانی

صبح روزدوشنبه، جلسه بررسی پروتکل اداره اورژانس بیمارستانی با حضور مدیر حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان در مرکزبرگزارگردید.

 به گزارش روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اصفهان، به منظورتدوین پروتکل اداره اورژانس بیمارستانی وارتقاء کیفیت خدمت رسانی به مددجویان صبح روز دوشنبه۱۶تیرماه۹۳جلسه ای درمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی وباحضورمدیرمحترم حوادث وفوریتهای پزشکی ،رئیس اداره اورژانس بیمارستانی ، مدیرگروه طب اورژانس ، اعضاء گروه طب اورژانس ، رئیس اداره ستادهدایت ومدیریت بحران وکارشناس اداره اورژانس بیمارستانی  برگزارگردید.

بر اساس این گزارش ، دراین جلسه آقای دکترراستین ضمن خیرمقدم به اعضای شرکت کننده ابراز امیدواری نمودند که باشروع به کاراداره اورژانس بیمارستانی شاهدارتقاء محسوس درنحوه ارزشیابی اورژانس ها ودرنتیجه ارتقاء کیفیت خدمت رسانی به بیماران باشیم. اقای دکترنصر لزوم بازنگری چک لیست های فعلی ونیازبه تدوین پروتکل جدید درراستای ارتقاء خدمات اورژانس باهدف خدمت رسانی به مددجویان رابا توجه به تغییر استانداردهای جهانی درزمینه ی ارزشیابی اورژانس بیمارستانی وبالارفتن انتظارات مردمی وافزایش حجم مراجعه کننده به اورژانس خواستارشدند.

در ادامه ،آقای دکترعزیزخانی مدیرگروه طب اورژانس نیزبه نمایندگی ازسایراعضاءگروه ضمن حمایت همه جانبه ازتدوین پروتکل جدیدبرضرورت حرکت گام به گام به سمت اهداف تعیین شده تأکیدکردند.

گفتنی است، درپایان مقررگردیدجلسه مشترکی فی مابین رئیس محترم معاونت درمان ورئیس اداره اورژانس بیمارستانی باحضورمسئولین اداره نظارت واعتباربخشی درخصوص بررسی پروتکل اداره اورژانس یمارستانی تشکیل گردد.

  

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir