previous pauseresume next

حضور دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

کلاس مدیریت

طی درخواست و هماهنگی صورت گرفته از طرف دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی ، تعداد ۲۰ نفر از دانشجویان کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در قالب درس کارآموزی ۳ ، به مدت دو روز در تاریخ های ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه از مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اصفهان بازدید نمودند.

در روز اول دانشجویان ضمن آشنایی با واحدهای مجموعه مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی ، با فرایند ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی ، مفاهیم مدیریت بحران و سامانه فرماندهی حادثه آشنا شدند. در روز دوم نیز مباحث آموزشی احیا قلبی ریوی پایه و نحوه برخورد با انسداد راه هوایی برای دانشجویان مطرح شد.

ارتباط با ما

نشانی:اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی-کدپستی: *****            تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲                    نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵                        سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵               ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir