راه اندازی وبهره برداری از خودروی ارتباطات ومدیریت بحران

اولین خودروی ارتباطات ومدیریت بحران توسط  واحدارتباطات مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی اصفهان جهت استفاده درمواردبحرانی ،طراحی وبه بهره برداری رسید.

 به گزارش روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان ،دکترآرتنگ رئیس اداره اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت:برای نخستین باردرسطح دانشگاههای علوم پزشکی کشورطراحی وتولیدبومی"خودروی ارتباطات ومدیریت بحران"بدست توانمندکارشناسان ومتخصصین مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تولید ورونمایی گردید.

دکترآرتنگ افزود:این خودروکه قراراست درمأموریتها،مانورها،حوادث وشرایط بحران موردبهره برداری قرارگیردباهزینه یک سوم نسبت به هزینه های تولیداین خودرودربخش خصوصی،تجهیز گردیده است.شایان ذکراست این خودرو درشرایط ویژه باسامانه هایی ازقبیل ارتباطاتUHF-VHF،تکرارکننده های رادیویی ،مرکزتلفن با۱۰۰۰خط تلفن داخلی،اینترنت ماهواره ای،ریپیترسیگنال تلفن همراه،خطوط تلفن ماهواره ای(اینمارست و ثریا)،پوشش اینترنت ازطریق تکنولوژیWIFI درسطح منطقه،قابلیت به اشتراک گذاری امکانات ارتباطی درسطح منطقه تحت پوشش،سیستم پیجینگSIP،تصویربرداری هوایی،سرویس های تله متری ومانیتورینگ ازراه دور،فاکس وپرینترسیستم های رایانه ای،سیستم برق رسانی ترکیبیUPS و انرژی خورشیدی وژنراتور،دکل پنوماتیک،امکانات رفاهی ازقبیل:تخت تاشو، گازرومیزی،یخچال،تلویزیون، سیستم سرمایش وگرمایش ودیگرامکانات مخابراتی والکترونیکی ازتیم های عملیاتی مستقردرمناطق بحران زده حمایت می کند.

لازم به ذکراست این خودرو مطابق با سیاستهای ارتباطی سازمان پدافندغیرعامل طراحی وتولید گردیده است.لذا این مدیریت آمادگی لازم جهت طراحی وتولید این سامانه باامکانات درخواستی سایرمراکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی درسطح کشوررا دارا می باشد.

وی درپایان عنوان نمود:ازمساعدت وهمکاری رئیس محترم دانشگاه،معاونین محترم پشتیبانی ودرمان،مدیریت  ومعاونت حفاظت فیزیکی حراست،مدیرمحترم وسایرمسئولین حوزه های مختلف مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی وبه ویژه ازخدمات شبانه روزی ودلسوزانه مسئول واحدارتباطات رادیویی جناب آقای سید محمدجواد فیروزه(طراح وتولیدکننده خودرو)کمال تشکر وسپاس رادارم.

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir