فرم های خاص

فرم گزارش احیا قلبی ریوی موفق و کمک به زایمان مادر باردار (شماره ۴-۴)

گزارش بازدید از مراکز آمبولانس خصوصی

گزارش بازدید از پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی

فرم رسیدگی به شکایات

فرم گزارش احیاء قلبی ریوی موفق/کمک به مادر باردار در زایمان

برگه استفاده از داروی مخدر

فرم نظرسنجی تلفنی

فرم نظرسنجی از موارد ۳۵-۱۰

فرم آزمون سطح بندی

کارت واحد ارتباطات و واحد فرماندهی عملیات

فرم ارزیابی کارآموزی بالینی در واحد های امدادی

فرم گزارش مأموریت ۱۱۵

فرم تعمیرات آمبولانس/تعویض روغن

دفتر پذیرش تعمیرگاه

دفتر ثبت گزارش تصادفات

صورتجلسه تحویل و تحول آمبولانس

فرم گزارش تصادف آمبولانس

درخواست صدور/تمدید کارت معاینه استاندارد طبی

فرم گزارش استفاده از داروی مخدر

فرم گزارش انجام کار( تعمیرات)

فرم در خواست کار در اورژانس پیش بیمارستانی

فرم روزانه تحویل و تحول پایگاه و چک لیست وسایل آمبولانس

فرم مصاحبه و تعهد نامه داوطلبان استخدام

صورتجلسه تعمیر تلفن همراه اتوماسيون عملياتي

الگوی صورتجلسات داخلی

الگوی صورتجلسات بین بخشی

فرم صورتجلسه تحویل دارو به پایگاه

برنامه شيفت کاري پرسنل مرکز آمبولانس خصوصي

رسید پرداخت وجه و حکم ابلاغ مأموریت مرکز آمبولانس خصوصی

شناسنامه مراکز آمبولانس خصوصی

فرم اظهارات متشاکي/خواسته/مدعي

فرم درخواست ارسال پیامک

 

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir