معاون اجرایی

 

محسن افتخاری رنانی

سمت : معاون اجرایی اورژانس اصفهان

تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۱۰۳

 

 

 

آقای امامی

سمت : مسئول امور مالی

تحصیلات : کارشناس ارشد حسابداری

تلفن: ۳۶۶۱۹۶۶۱

 

 

 

 مهندس سید محمد جواد فیروزه

سمت: مسئول ارتباطات و زیرساخت

تحصیلات: کارشناس ارتباطات

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۱۱۰

 

 

 

 

مهندس اسفندیار وحیدی

سمت : مسئول تجهیزات پزشکی

تحصیلات : مهندس تجهیزات پزشکی

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۱۰۹

 

 

 

مهندس محسن ایرانپور

سمت: مسئول فناوری اطلاعات

تحصیلات: مهندس کامپیوتر

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۱۱۱

 

 

 

جمال جوانمرد

سمت : مسئول امور رفاهی

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۱۰۶

 

 

 

اکبر زمانی

سمت : مسئول انبار

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۱۱۴

 

 

رضا وطن خواه

سمت : مسئول تدارکات و کار پردازی

تحصیلات : کارشناس پرستاری

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۳۰۵

 

محمد رضا نصری

سمت : مسئول نقلیه و امین اموال

تحصیلات : کارشناس ارشد حسابداری

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۱۰۷

 

محمد علی بههدادفر

سمت : مسئول امور بیمه و تصادفات

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱

 

شاهین گلستانی

سمت: مسئول تعمیرگاه مرکزی کهندژ

 

 

 

سرکار خانم راشکی

سمت : مسئول دبیرخانه

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۱۱۴

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir