معاون اجرایی

 

محسن افتخاری رنانی
سمت : معاون اجرایی اورژانس اصفهان
تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت
تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۱۰۳
 
 
 
آقای امامی
سمت : مسئول امور مالی
تحصیلات : کارشناس ارشد حسابداری
تلفن: ۳۶۶۱۹۶۶۱ داخلی
 
 
 
 مهندس سید محمد جواد فیروزه
سمت: مسئول ارتباطات و زیرساخت
تحصیلات: کارشناس ارتباطات
تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۱۱۰
 
 
 
 
مهندس اسفندیار وحیدی
سمت : مسئول تجهیزات پزشکی
تحصیلات : مهندس تجهیزات پزشکی
تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۱۰۹
 
 
 
مهندس محسن ایرانپور
سمت: مسئول فناوری اطلاعات
تحصیلات: مهندس کامپیوتر
تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۱۱۱
 
 
 
جمال جوانمرد
سمت : مسئول امور رفاهی
تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۱۰۶
 
 
 
اکبر زمانی
سمت : مسئول انبار
تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۱۱۴
 
 
رضا وطن خواه
سمت : مسئول تدارکات و کار پردازی
تحصیلات : کارشناس پرستاری
تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۳۰۵
 
محمد رضا نصری
سمت : مسئول نقلیه و امین اموال
تحصیلات : کارشناس ارشد حسابداری
تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۱۰۷
 
مصطفی بابایی
سمت : مسئول امور بیمه و تصادفات
تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ....
 
محمد علی بهدادفر
سمت: مسئول تعمیرگاه مرکزی کهندژ
تلفن: ............
 
 
سرکار خانم راشکی
سمت : مسئول دبیرخانه
تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۱۱۴

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir