منطقه دو شهرستان اصفهان

 

 

مسئول امور پایگاه های منطقه:

آقای ابوالفضل شایگان مقدم

 

مشخصات منطقه:

تعداد پایگاه شهری۱۱ :

 

نام پایگاه

آدرس

مسئول پایگاه

تصویر

۲۰۶۳ کاوه روبروی قطار شهری

آقای بهزاد سلمانی

۲۶۳ کاوه روبروی قطار شهری

آقای بهزاد سلمانی

۲۱۵۳ خانه اصفهان مرکز بهداشت امام سجاد (ع)

آقای علی قاسمی

۲۳۶۳

ملک شهر مرکز بهداشت ۱۴ معصوم (ع)

آقای وحید اکرمی

۲۲۰۳

قهجاورستان

آقای مجتبی قاسمی

۲۱۰۳ خیابان امام خمینی ابتدای خیابان بسیج آقای محسن براتی
۲۰۲۳ کهندژ جنب سردخانه آقای حسین خلیلیان
۲۳۸۳ رهنان خیابان درخشان آقای امید حسن زاده
۲۳۵۳ بیمارستان امین آقای اصغر قدرتی
۲۰۸۳ خیابان آتشگاه ایستگاه آتش نشانی آقای رضا بکرانی
۲۴۲۳ بیمارستان حضرت زهرای مرضیه (س) آقای اصغر قدرتی  
  فرودگاه شهید بهشتی آقای محمد فرهنگ

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir