آموزش

مرتضی قادری

مسول آموزش و پژوهش استان

کارشناس ارشد پرستاری

شماره تماس: ۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۱۱۸

ایمیل: Amozesh@ems.mui.ac.ir

ارتباط با ما

نشانی: اصفهان- خیابان بزرگمهر- جنب بیمارستان شهید صدوقی- کوچه شهرستانی- مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

کدپستی: ۸۱۶۵۶۴۷۱۹۴

تلفن:۳۲۶۴۲۷۸۱-۳۲۶۴۲۷۸۲

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir