معاون اجرایی

 

محسن افتخاری رنانی

سمت : معاون اجرایی اورژانس اصفهان

تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۲۱۱۵

 

اصغر عباسی

سمت: مسئول دفتر مهاون اجرایی

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۲۱۱۶

 

آقای امامی

سمت : مسئول امور مالی

تحصیلات : کارشناس ارشد حسابداری

تلفن:۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۲۱۳۰

 

خانم الصفی

سمت: مسئول آمار و برنامه ریزی اورژانس اصفهان

تحصیلات : کارشناس آمار

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۲۱۷۷

 

 

 مهندس سید محمد جواد فیروزه

سمت: مسئول ارتباطات و زیرساخت

تحصیلات: کارشناس ارتباطات

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۲۱۸۸

 

 

 

 

مهندس اسفندیار وحیدی

سمت : مسئول تجهیزات پزشکی

تحصیلات : مهندس تجهیزات پزشکی

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۲۱۹۹

 

 

 

مهندس محسن ایرانپور

سمت: مسئول فناوری اطلاعات

تحصیلات: مهندس کامپیوتر

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۲۲۰۰

 

مهندس علی فتحیان

سمت:کارشناس فناوری اطلاعات

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۲۲۰۱

 

جمال جوانمرد

سمت : مسئول امور رفاهی

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۲۲۲۰

 

 

 

محمد علی بهدادفر

سمت : مسئول انبار

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی 

 

 

رضا وطن خواه

سمت : مسئول تدارکات و کار پردازی

تحصیلات : کارشناس پرستاری

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۲۲۶۰

 

محمد رضا نصری

سمت :  امین اموال

تحصیلات : کارشناس ارشد حسابداری

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۲۲۴۰

 

حمیدرضا فاتحی 

سمت : مسئول نقلیه( امور بیمه و تصادفات

مسئول تعمیرگاه مرکزی کهندژ)

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۲۲۱۰

 

 

 

سرکار خانم حدادی

سمت : مسئول دبیرخانه

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۲۲۷۰

 

احسان مستغاثی

سمت: مسئول سلامت کارکنان

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۲۲۵۰

 

ارتباط با ما

نشانی:  اصفهان، ملک شهر، میدان شهید علیخانی، ابتدای خیابان مطهری

کدپستی: ۸۱۹۶۶۴۳۵۶۱

تلفن:۲-۳۲۶۴۲۷۸۱-۰۳۱

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir