رفتن به محتوای اصلی
x

آمار

الصفی

سرکار خانم الصفی
تحصیلات: 
کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت(HIT) و 

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات(IT)

سمت: مسئول آمار و برنامه ریزی اورژانس اصفهان

تلفن: 34421930 داخلی 2177
statistic.ems@mui.ac.ir

شرح وظایف

  1. ورود داده‌هاي جمع‌بندي‌شده در قالب جداول آماري، نمودار ها و محاسبه شاخص‌ها و نسبت‌هاي آماري

  2. مقايسه دوره‌اي شاخص‌ها و نسبت‌هاي به دست آمده، محاسبه ميزان رشد و ارائه گزارش 

  3. پيگيري جهت رفع مشكلات مربوط به ثبت داده‌ها و ارائه گزارش 

  4. ارزيابي مستمر فرايندهاي جاري به سيستم و ارائه راه‌كارهاي مناسب جهت ارتقاء مستمر فرايندها

                    5- تنظيم نهايي ليست‌ها و آمار و گزارشات لازم در زمينه شغل مورد تصدي و بروزآوری استانداردها و دستورالعمل ها