رفتن به محتوای اصلی
x

معاون فنی و عملیات

آقای دکتر ابراهیم صادقی

تحصیلات: دکترای تخصصی

سمت : معاون فنی و عملیات اورژانس اصفهان

تلفن: 34421930داخلی ۳۱۱۵

شرح وظایف معاون فنی و عملیات اورژانس :

  1. نظارت بر همه امور فنی خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و پاسخگوئی در ارتباط با اقدامات انجام شده مبتنی بر قوانین، مقررات و دستورالعملهای وزارت و سازمان

  2. ایجاد هماهنگی بین واحدها و بخشهای مختلف و تشکیل جلسات مربوطه بر اساس دستورالعملهای وزارت

  3. نظارت بر به کارگیری نیروهای انسانی واجد شرایط و نظارت بر حسن انجام ارائه خدمات به بیماران/مصدومان 

  4. اطلاع رسانی در خصوص آخرین تغییرات علمی، فنی و تجهیزات پزشکی و دارویی به کارکنان عملیاتی

  5. آموزش و انتقال تجارب در خصوص موارد قانونی و خطاهای پزشکی شناخته شده در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی

  6. رسیدگی به شکایات بیماران در امور فنی و پاسخگویی به آنان و سایر مراجع ذیربط