رفتن به محتوای اصلی
x

امور مالی

مسئول امور مالی

آقای سعید امامی

سمت : مسئول امور مالی

تحصیلات : کارشناس ارشد حسابداری

تلفن:34421930داخلی ۲۱۳۰

شرح وظایف

  1. برنامه ریزی در خصوص وضعیت فعلی درآمد، پس انداز، هزینه های جاری و بدهی. تهیه فهرستی از دارایی های فعلی، بدهی ها و مصارف گوناگون و برنامه ریزی جهت تامین اعتبار

  2. کنترل حسابهای دریافتنی و پرداختنی شرکت و پیگیری مغایرتها 

  3. پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیئت علمی و قراردادی و ســایر هزینه های مؤسسه طبق مقررات و نظارت بر آن

  4. انجام امور مربوط به پیش پرداختها، علی الحســابها، اســناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی

  5. بررسی و رسیدگی به کلیه اسناد و مدارک مالی وصول از سوی واحدهای تابعه و بانکها و اشخاص و مؤسسات طرف قرارداد در موسسه.