رفتن به محتوای اصلی
x

امور اداری

قادریان

آقای محمد قادریان

سمت: کارشناس امور اداری اورژانس اصفهان

تلفن 34421930 داخلی: 2166

شرح وظایف

  1.  برنامه ریزی در خصوص واگذاری امور خدماتی و عمومی به بخش خصوصی و نظارت بر نگهداری و خرید خدمات ساختمان ها، انبار، فضاهای سبز و محوطه ها و توسعه آن ها.

  2. برنامه ریزی، نظارت و برگزاری کمیسیون های مناقصه و مزایده و خریدهای متمرکز و غیرمتمرکز کالا 

  3. برنامه ریــزی و ایجاد هماهنگی های لازم جهت واگــذاری واحدها، اجاره، مزایده و فروش اموال اسقاطی

  4. برنامه ریزی ســالانه در جهت عقد قراردادهای خرید جدید و پیگیری قراردادهای جاری و تسویه آنها

  5. هماهنگی و همکاری با ســایر واحدها در زمینه برگزاری کنفرانســها، سمینارها،کنگره ها و المپیادهای ورزشی.

  6. -نظارت بر عملکرد شــرکتهای پیمانکار طرف قرارداد 

  7. هماهنگی با مســئول حســابداری واحد و هماهنگی جهت خرید توسط کارپرداز

  8. نظارت بر انجام کلیه امور نگهداری، تعمیرات، ابنیه تأسیسات ستادی و امور الکتریکی و پیگیری امور ارجاعی به معاونت ها