رفتن به محتوای اصلی
x

آمار

الصفی

سرکار خانم الصفی

سمت: مسئول آمار و برنامه ریزی اورژانس اصفهان

تلفن: 2-32642781 داخلی 2177

شرح وظایف

نظارت و كنترل نهايي داده‌هاي جمع‌بندي شده

ورود داده‌هاي جمع‌بندي‌شده در قالب جداول آماري در برنامه نرم‌افزاري و رسم نمودارهاي آماري مربوطه

محاسبه شاخص‌ها و نسبت‌هاي آماري

پاسخ‌گويي به درخواست‌ها در زمينه اطلاعات آماري

مقايسه دوره‌اي شاخص‌ها و نسبت‌هاي به دست آمده، محاسبه ميزان رشد و ارائه گزارش

طراحي فرم‌هاي آماري بر مبناي نياز

پي‌گيري جهت رفع مشكلات مربوط به ثبت داده‌ها و ارائه گزارش

برنامه‌ريزي در مورد فعاليت‌هاي روتين واحد و تنظيم زمان‌بندي و برنامه‌كاري

ارزيابي مستمر فرايندهاي جاري به سيستم و ارائه راه‌كارهاي مناسب جهت ارتقاء مستمر فرايندها

ارزيابي عملكرد كارشناسان آماری محیطی بر اساس معيارهاي تعريف‌شده به منظور ارتقائ انگیزه

تنظيم نهايي ليست‌ها و آمار و گزارشات لازم در زمينه شغل مورد تصدي

تنظيم بايگاني مستندات و سوابق مكاتبات اداري مرتبط

برنامه‌ريزي جهت ايجاد استانداردها و دستورالعمل‌ها در زمينه يكسان ‌سازي اماری

برنامه ريزي جهت جمع‌آوري آمار و اطلاعات و بروزآوري استانداردها و دستورالعمل‌ها