رفتن به محتوای اصلی
x

حراست

حراست اورژانس

آقای علیرضا باقری

سمت: مسئول حراست اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان
تحصیلات: کارشناسی پرستاری و کارشناسی حقوق 

تلفن:  34421930  داخلی ۱۱۲۲

 

شرح وظایف:

1-برنامه ریزی، نظارت و اقدام در زمینه طرح های حفاظتی و امنیتی

2- همــکاری و هماهنگی در تجهیز، نصب و بهره برداری از وســایل فنی، ارتباطی و حفاظتی 

3-تدویــن اهداف، راهبردهــا و برنامه های حفاظتی و امنیتی و پیگیری اجرای آن ها

4-انجام اقدامات لازم به منظور رصد مستمر وضعیت امنیتی و حفاظتی دستگاه متبوع از حیث رعایت استاندارها، دستورالعمل ها و اصول حفاظتی

5- نظارت بر برگزاری آزمون ها و همکاری در اجرای طرحهای مقابله با بحران شناسایی مسائل و چالشها در واحدهای مرتبط با سلامت