رفتن به محتوای اصلی
x

امین اموال

amin amval

محمدرضا نصری

سمت: مسوول امین اموال

تحصیلات : کارشناس ارشد حسابداری

تماس : 32642515

داخلی :2240

شرح وظایف

حفظ و نگهداری اموال مربوطه

کنترل، پیگیری و بررسی اموال تحویلی به کارکنان

نظارت، تأئید رسید های تحویلی به انبار و پرسنل

تنظیم فرم های اموال از جمله فرم شماره 16 دانشگاه

ارائه پیشنهاد در خصوص اموال مستعمل، فرسوده و مازاد

صدور پروانه خروج اموال

تنظیم صورتجلسه انتقال، حوادث و سرقت اموال

کار با نرم افزار نوین مالی

چاپ و نصب برچسب اموال

حضور و نظارت در انبار گردانی به دستور مافوق

بایگانی اسناد و مدارک مربوط به اموال مربوطه