رفتن به محتوای اصلی
x

امین اموال

آقای حبیب بورونی

سمت: مسئول امین اموال

تماس :34421930

داخلی :2240

شرح وظایف

  1. انجام اقدامات لازم به منظور نصب علائم مخصوص و برچسب هاي شماره دار، بر روي هر يک از اموال و تنظيم صورت موجودي مانده اموال مصرفي در آخر هر سال و ارسال صورتحساب به اداره كل اموال دولتي طبق مقررات مربوط

  2.  صدور پروانه خروج براي اموال، تهيه صورت اموال زايد و اسقاط و ارسال آن به سازمان متبوع و اداره كل اموال دولتي

  3.  نگهداري حساب كليه اموال منقول، مسروقه و يا از بين رفته، طبق آيين نامه اموال دولتي و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال 

  4.  کنترل، پیگیری و بررسی اموال تحویلی به کارکنان و نظارت بر رسید های تحویلی به انبار