رفتن به محتوای اصلی
x

آموزش

هاشمی

آقای محمدعلی هاشمی

سمت: مسئول آموزش و پژوهش اورژانس استان

تحصیلات: کارشناس هوشبری

شماره تماس: 34421930داخلی ۳۱۵۰ و ۳۱۵۱

ایمیل: Amozesh@ems.mui.ac.ir

برای دسترسی به مطالب، اطلاعیه ها و تقویم آموزشی ویژه پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی  *اینجا* کلیک کنید.

برای دسترسی به مطالب و اطلاعیه های آموزش همگانی ویژه عموم مردم *اینجا* کلیک کنید.

شرح وظایف

  1. برنامه ریزی جهت افزایش مهارتهای بالینی کارکنان عملیاتی و دیسپچ
  2. حضور در تیم های نظارتی و ارزیابی مهارتهای کارکنان
  3. تقویت پایگاه های آموزشی هماهنگی با مراکز درمانی و.. 
  4. برگزاری کارگاه های آموزشی PHTM ، احیاء قلبی ریوی، رانندگی تدافعی و ..
  5. تربیت مربیان آموزشی تخصصی و عمومی
  6. نظارت بر برنامه های آموزشی شهرستان ها و تقویت بنیه علمی تیم های واکنش سریع
  7.  برنامه ریزی جهت ایجاد و گســترش واحدهای تخصصی در مراکز آموزشــی درمانی و دانشکده ها متناسب با نیاز.