رفتن به محتوای اصلی
x

معاون اجرایی

د گلزاری

دکتر مجتبی گلزاری

سمت: معاون اجرایی اورژانس استان  اصفهان

تحصیلات: پزشک عمومی

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۲۱۱۵

 

سوابق مدیریتی و اجرایی:

مدیر بیمارستان حشمتیه نایین

معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت نایین

مسئول مرکز ازدواج خمینی شهر

رئیس اداره صدور پروانه های معاونت درمان

رئیس اداره نظارت بر خدمات بستری معاونت درمان

رئیس اداره اعتباربخشی معاونت درمان

مدیر شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر

مدیر درمان استان