رفتن به محتوای اصلی
x

صفحه درخواست کتاب

پرسنل با رابطه استخدامی مستقیم با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از طریق مراجعه به سایت دانشگاه علوم پزشکی می توانند از خدمات کتابخانه دیجیتال دانشگاه استفاده نمایند.

و پس از جستجوی کتاب مورد نظر با مراجعه حضوری به اورژانس پیش بیمارستانی همراه با ارائه کارت پرسنلی خود کتاب را تحویل گیرند.
همچنین امکان استفاده از خدمات کتابخانه اورژانس برای پرسنل شرکتی و دانشجویان نیز با ارائه کارت ملی وجود دارد.

 کلیک نمایید: صفحه جستجوی کتاب