رفتن به محتوای اصلی
x

امورپایگاههای استان

باقری

آقای عباس باقری

سمت: رئیس اداره امور پایگاههای استان اصفهان و  مسئول نظارت و ارزیابی
تحصیلات:

تلفن: 34421930 داخلی ۳۱۴۰

شرح وظایف

  1. حفظ زنجیره مدیریتی و رصد بی وقفه انجام عملیات اورژانس پیش بیمارستانی

  2. مدیریت و پیشگیری از هرگونه عامل اختلال یا کندی ارائه خدمات و حل مشکلات مربوطه (نیروی انسانی و ناوگان آمبولانسی)

  3. آمادگی تصمیم سازی مدیریتی سریع برای افزایش ظرفیت و ارائه خدمات مناسب و به هنگام درحوادث غیرمترقبه

  4. مدیریت صحنه حوادث و انجام هماهنگیهای درون و برون سازمانی

  5. پیگیری حوادث و بیماریهای کارکنان عملیاتی در هر ساعت از شبانه روز