رفتن به محتوای اصلی
x

امورپایگاههای استان

باقری

عباس باقری

رئیس اداره امور پایگاههای استان اصفهان و  مسئول نظارت و ارزیابی

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۳۱۴۰