رفتن به محتوای اصلی
x

دبیرخانه

حدادی

سرکار خانم حدادی

تلفن: 34421930

داخلی 2270

فکس دبیرخانه : 32642365

برای اطلاع از شرح وظایف هریک از واحد ها به کتابچه توجیهی بدو خدمت اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان مراجعه نمایید.

شرح وظایف

  1. دریافت و ثبت نامه های استعلام تصادفات و مفقودی از مراجع قضایی ، بیمارستان ها و شرکت های بیمه ها و اشخاص
  2. دریافت و ثبت نامه های شبکه دولت
  3. ثبت شکایات سامانه 190 در اتوماسیون اداری  و شماره گذاری و ارسال نامه های برون سازمانی از طریق فکس – شبکه دولت و پستی
  4. تایپ تقدیرنامه های واحد بهبود کیفیت به صورت هر سه ماه یکبار و تحویل به پرسنل
  5. ثبت مانده مرخصی های پرسنل و تحویل ان به پرسنل
  6. تحویل و ثبت برائت نامه های سازمان به مسئولین پایگاه و شبکه ها و ثبت در فایل تحویلی برائت نامه ها