رفتن به محتوای اصلی
x

دبیرخانه

حدادی

سرکار خانم حدادی

تلفن: 03132642515

داخلی 2270

برای اطلاع از شرح وظایف هریک از واحد ها به کتابچه توجیهی بدو خدمت اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان مراجعه نمایید.

شرح وظایف

 دریافت و ثبت نامه های استعلام تصادفات و مفقودی از مراجع قضایی ، بیمارستان ها و شرکت های بیمه ها

دریافت و ثبت فکس ها و نامه های پرسنلی و قراردادها و ماموریت های پرسنلی در اتوماسیون اداری

دریافت و ثبت نامه های شبکه دولت

ثبت شکایات سامانه 190 در اتوماسیون اداری

شماره گذاری و ارسال نامه های برون سازمانی از طریق فکس – شبکه دولت و پستی

تایپ تقدیرنامه های واحد بهبود کیفیت به صورت هر سه ماه یکبار و تحویل به پرسنل

 ثبت مانده مرخصی های پرسنل و تحویل ان به پرسنل

تحویل و ثبت برائت نامه های سازمان به مسئولین پایگاه و شبکه ها و ثبت در فایل تحویلی برائت نامه ها

تایپ و پرینت تقدیرنامه های دفتر ریاست به صورت موردی

تکمیل و بروز رسانی بایگانی دبیرخانه