رفتن به محتوای اصلی
x

کنترل کیفی

رنجبر

حیدرعلی رنجبر

سمت : مسئول کنترل کیفی اورژانس

تحصیلات : کارشناس پرستاری

تلفن: 2-32642781 داخلی 3134

.

شرح وظایف

نظارت بر جمع آوری اطلاعات

تعیین شاخص ها واستانداردهای بومی

 نظارت مستمر بر   تمامی عملکردها وفرآیندهای سیستم در راستای بهینه سازی وارتقاء خدمات و انجام پیگیری های لازم

تجزیه وتحلیل وپردازش داده ها و ارایه گزارش در بازه زمانی  ماهانه ، شش ماهه و سالانه در راستای  شناخت مشكلات  و موانع وارائه راهکارهای علمی واجرائی جهت بهینه نمودن امورمربوط  ، به مديريت ارشد در جهت بهبود و ارتقاءسطح كيفي خدمات

بررسی مستمرسطح رضایتمندی ذینفعان

پیگیری تدوین شاخص های عملکرداختصاصی  همه واحدها

ایجادتعامل باواحدآموزش درجهت ریشه یابی ونیازسنجی برای ارتقاء کیفیت خدمات  

شناسايي توانمنديها، به فعل رساندن توان بالقوه تمام منابع

 تدوین برنامه زمانبندی و تشکیل کمیته کنترل کیفیت و بهبود روش ها

تدوین دستورالعمل های مرتبط با ارتقاء کیفیت خدمات

اجرای  دقیق فرایند تشویق  پرسنل

اقدام در خصوص ویرایش و اصلاح اطلاعات فرم ماموریت به درخواست مراکز درمانی

نطارت ویژه بر سامانه آسایاب ( شامل : GPSو مسایل مرتبزط با آن ، فنس ها ، ...)

تدوین برنامه عملیاتی سالانه در ابتدای هر سال و اعلام به سازمان اورژانس کشور

نظارت و برنامه ریزی کمیته های مرکز